XI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

12 - 14 Kasım 2021

İstanbul Marriott Hotel Asia

Bildiri Özeti Gönderimi

XI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması kapsamında iletilen bildiriler, sözel veya poster (basılı poster ve e-poster) şeklinde sunulacaktır. 

BİLDİRİ YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Bildiri Gönderim Tarihi 15 Ekim 2021'dir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çalışma daha önce herhangi bir ulusal toplantıda SUNULMAMIŞ olmalıdır. Ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan Başlık ve Yazar Adı hariç 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Diğer yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Sunucu yazarın altı çizilerek belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial – 11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmaması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
 • Bildirideki birinci isim olan ve bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
 • Online bildiri kaydı sırasında verilecek iletişim bilgileri ve özellikle e-posta adresi güncel ve düzenli izlenen bir adres olmalıdır. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
 • Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
 • Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıda belirtilen özet bölümlerini içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.
 • Özetlere tablo veya grafik EKLENMEMELİDİR.
 • Değerlendirme kurulu bildirinin ana konu başlığını değiştirebilir.
 • Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. 
 • Olgu sunumlarında ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülen, hasta yönetimini etkileyebilecek özelliğe sahip olan ve hasta ile ilgili tam bilgi içeren bildiri özetleri kabul edilecek ve ANCAK POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir. Poster sunumlarında mümkün olduğunca görsel bilgiler sunulmalıdır.


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 15 Ekim  2021’DİR.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (www.idk2021.org) bulunan On-line Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 6 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.

Basılı posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. E-posterler kabul edildikten sonra online olarak yüklenecektir.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 15 Ekim 2021 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir poster (basılı ya da e-poster) sunumunda birinci isim olarak yer alma ya da en fazla bir sözel, bir poster sunumu özeti kaydetme hakkına sahip olacaktır.

Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.

BİLDİRİLERİN YAYINLANMASI

Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri kitabında yer alacak ve kitap basılı veya elektronik ortamda indirilebilir pdf olarak düzenlenecektir.

KABUL YAZISI

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına Eylül 2021 ayı içerisinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir. 

Kabul yazısının gönderilmesi için değerlendirme işleminin tamamlanması gerektiğinden; Kabul yazısını daha erken almak isteyen yazarların bildiri özetlerini ve gerektiğinde düzeltme işlemlerini daha erken tamamlamaları önerilir.